el projecte

escola de musica65

L’educació musical està adquirint cada vegada major importància en la nostra societat gràcies a la presa de consciència del seu valor formatiu. Actualment són molts els sectors de la nostra societat que demanen accés a una oferta d’educació musical propera, flexible i atractiva, i també son cada vegada més les iniciatives d’aquest tipus que es dissenyen i implementen a diversos municipis catalans.

Malgrat això, l’educació de la música ha estat tradicionalment dirigida a la formació d’especialistes professionals i centrada, bàsicament, en la formació d’intèrprets. Així, camps de desenvolupament professional com la pedagogia, la musicologia i l’etnomusicologia, o les seves possibilitats d’aplicació terapèutica, han estat oblidats fins l’actualitat. El mateix ha passat amb alguns camps de la interpretació, pel que fa als estils musicals. Mentre el mercat demanava de forma creixent intèrprets en el camp de la música moderna, aquesta no s’oferia en els plans d’estudi de la majoria d’escoles municipals de música. És per això que cal crear escoles de música que centrin la seva oferta en la pràctica musical i que donin resposta a les diferents necessitats culturals i als variats interessos dels ciutadans.

Tanmateix, durant els últims anys, diversos municipis han creat noves escoles de música que compten amb una organització més oberta, oferint diversos programes de formació per als diferents nivells i interessos, i en conseqüència, han augmentat el seu impacte en la societat, ja que cada vegada hi ha més persones de diversos col·lectius que assisteix a les escoles de música, com gent gran o individus amb necessitats educatives especials.

L’Escola Municipal de Música de Roda de Ter i L’Esquirol, doncs, pretén ser un autèntic servei públic d’educació musical i esdevenir una escola oberta a tothom i a totes les músiques, en la qual la pràctica és l’eix vertebrador i en què les activitats d’ensenyament – aprenentatge tenen sentit per elles mateixes i no pas com a preparació per a un futur proper o llunyà. Pretenem crear i gaudir d’un espai integrador d’alumnes de totes les edats i procedents dels diversos sectors socials, on s’ensenya, s’aprèn i es toca música de tots els estils. Volem que els alumnes del centre incorporin la música i la pràctica musical en la pròpia quotidianitat i visquin la música de manera solidària i sense cap mena de discriminació.

Anuncis